I. Warunki ogólne
II. Cel i zakres gromadzenia danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo do kontroli dostępu do treści danych i ich poprawiania
V. Pliki “Cookies”
VI. RODO

WPROWADZENIE
Administrator danych osobowych gromadzonych przez www.lorisperfumy.pl, zwany dalej
“Sklepem”, prowadzi GARDENIA KOSMETYKA Sp. z.o.o, adres: Ul. Wschodnia 9, SZAMOTY Warszawa, NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP):
5242897054, REGON: 385407105, adres poczty elektronicznej: [email protected],
zwany w dalszej części “Administratorem”, a jednocześnie Usługodawcą .

I. WARUNKI OGÓLNE
I. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. Zm.) Oraz Ustawą o
świadczeniu usług elektronicznych z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. 144, poz. 1204, z
późniejszymi zmianami).
II. Administrator sprawuje należytą staranność w celu ochrony interesów osób, których dane
są związane, a w szczególności zapewnia, że ​​gromadzone przez niego dane:
za. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane do określonych, legalnych celów i dalej nie przetwarzane w sposób niezgodny z
tymi celami,
do. odpowiednie i adekwatne w stosunku do celów, dla których są przetwarzane i
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez
okres nie dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, gromadzone przez Administratora,
wykorzystywane są w celach księgowych, marketingowych (np. Newsletterowych), w celu
kontaktu z Klientem oraz innych czynności związanych z realizacją Umowy Sprzedaży.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
a) Imię, nazwisko
b) Adres (ulica i numer domu / mieszkanie, kod pocztowy, miasto i kraj),
c) Numer telefonu
e) Adres e-mail.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane opisujące sposób korzystania z usług
świadczonych drogą elektroniczną (dane operacyjne):
a) Oznaczenie identyfikacyjne zakończenia sieci telekomunikacyjnej lub systemu
teleinformatycznego, z którego korzystał Usługobiorca.
b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie każdego korzystania z usług
świadczonych drogą elektroniczną.
c) Informacje na temat Usługobiorcy korzystającego z usług świadczonych drogą
elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia
Usługodawcy usług elektronicznych w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy sprzedaży
Produktów.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie ze Sklepu i zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem Sklepu lub zawieranie umów sprzedaży produktów, co wiąże się z
koniecznością podawania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której
dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Warunkami świadczenia Usługi.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U.
Nr 133, poz. 883, z późn. Zm.) Przetwarzanie jest dopuszczalne, gdy:
a) podmiot danych wyraził zgodę, z wyjątkiem przypadku usunięcia danych osobowych i
b) konieczne jest wykonanie umowy, jeżeli podmiot danych jest stroną lub gdy konieczne jest
podjęcie działania przed zawarciem umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora zawsze podlega podstawom
dopuszczalności przetwarzania, o którym mowa w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie
powiązane z realizacją umowy lub koniecznością podjęcia działań przed zawarciem umowy
na wniosek podmiotu danych (sekcja 2. b). Ponadto, przed zawarciem umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny, przyszły użytkownik jest informowany
o konieczności akceptacji Regulaminu.
4. Korzystanie ze Sklepu, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem Sklepu lub zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu, co wiąże się z
koniecznością dostarczenia danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której
dane dotyczą niezależnie, decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług elektronicznych
świadczonych przez Usługodawcę, czy zawrzeć Umowę sprzedaży Produktu zgodnie z
Regulaminem.
5. Zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami) przetwarzanie danych jest dopuszczalne
między innymi, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę, chyba że dojdzie do usunięcia danych.
b) jeżeli konieczne jest wykonanie umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej Stroną lub
jeśli jest to konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na wniosek osoby, której
dane dotyczą .
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora zawsze odbywa się w ramach
podstawy dopuszczalności ich przetwarzania, o którym mowa w pkt 2. Przetwarzanie danych
będzie miało związek z realizacją umowy lub koniecznością podjęcia działań przed
zawarciem umowy na wniosek osoby, której dane są powiązane (punkt 2 b). Dodatkowo
przed zawarciem umów o świadczenie usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem
Sklepu, przyszły Użytkownik Serwisu jest informowany o konieczności zaakceptowania
Regulaminu.

IV. PRAWO DO INSPEKCJI DOSTĘPU DO TREŚCI TWOJEJ DANE I ICH POPRAWA
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do
poprawiania.
2. Każda osoba ma prawo kontrolować swoje dane osobowe w zbiorze danych
Administratora, w szczególności prawo do żądania aktualizacji, uzupełnienia lub poprawienia
danych osobowych, prawo do kontroli ich przetwarzania, czasowe lub stałe zawieszenie ich
przetwarzania lub usunięcia w przypadku, gdy są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe
lub zebrane z naruszeniem prawa lub nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały
zebrane.
b. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punktach 1 i 2, można modyfikować dane,
wysyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres: [email protected]

V. PLIKI “CIASTECZA”
1. Sklep usługodawcy używa plików “cookie”. Żadne zmiany w ustawieniach przeglądarki
Użytkownika Serwisu nie oznaczają zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików “cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług
elektronicznych w Serwisie. “Pliki cookie” to informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Usługi, w szczególności te, które wymagają autoryzacji.
3. W Serwisie wykorzystuje pliki cookie jako pliki tymczasowe przechowywane w terminalu
urządzenia do 180 dni po zaakceptowaniu przez użytkownika plików cookie.
4. Usługobiorca ma prawo zdecydować, czy zezwolić na użycie “cookies” w przeglądarce.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i metod obsługi plików “cookies” dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie – na przykład:
w Internet Explorer (wersja 10) można zablokować pliki cookie, korzystając z ustawień
zastąpienia obsługi plików cookie, klikając “Narzędzia”, ​​”Opcje internetowe”, “Prywatność”,
a następnie “Zaawansowane”;
w Firefoksie (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając “Narzędzia”,
​​”Opcje”, “Prywatność”, wybierając “Użyj niestandardowych ustawień dla historii” z menu i
odznaczając “Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
w przeglądarce Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, przechodząc
do menu “Dostosuj i kontroluj”, a następnie klikając “Ustawienia”, “Pokaż ustawienia
zaawansowane” i “Ustawienia treści”, a następnie wybierając “Blokuj witryny przed
ustawianiem jakichkolwiek danych”. “Pod nagłówkiem” Cookies “.

VI. RODO
1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników
korzystających z funkcjonalności Sklepu jest Sprzedawca, to jest:
GARDENIA KOSMETYKA Sp. z.o.o, adres: Ul. Wschodnia 9, SZAMOTY Warszawa. NIP: 5242897054, REGON: 385407105.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na
poniższych podstawach prawnych:
a. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w
tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach
Sklepu (w przypadku założenia przez Klienta takiego konta) oraz zapewniania
innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w Regulaminie, w
ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6
ust. 1 lit. b RODO),
e. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług
drogą elektroniczną – w sytuacji gdy Użytkownik taką umowę zawarł ze
Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO),
f. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje spraw związanych z
realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np.
za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej
Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na
odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami
Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania
danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w
celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,
co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy
(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i. umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie
uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6
ust. 1 lit. f RODO),
j. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu
przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a
także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług
za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy
(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
k. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i
wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i
preferencji konkretnych Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
l. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
m. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i
rachunkowych, (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
n. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, co stanowi jego prawnie
uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
o. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera –
jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych drogą elektroniczną,
p. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony
internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła
na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies
obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.