Regulamin sklepu internetowego www.lorisperfumy.pl obowiązujący od dnia 12.06.2023

REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze
Sklepu Internetowego, składania zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym,
dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczaniu przez Kupującego ceny
sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady
składania i rozpatrywania reklamacji.
Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu ze Sklepu Internetowego poprawność
jego działania w następujących przeglądarkach: Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w
wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, na ekranach o rozdzielczości
poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na
funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome,
Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej
funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami
brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie
Sklepu Internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian,
zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany
nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej
zamówień.
Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące
znaczenia:

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca
zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie
wyborów Kupującego.
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego;
Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do
odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
wymieniona tutaj.
Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie. Zdjęcia produktów
mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w
rzeczywistości – zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne
ustawienia).
Przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego Produkty wraz z usługą dostawy.
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep-eyfelperfumy.pl za
pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Sprzedający:
GARDENIA KOSMETYKA Sp. z.o.o
Wschodnia 9, 05-830 Szamoty
REGON: 385407105, NIP: 5242897054

Zamówienia

Zakupu produktu można dokonać, rejestrując się na stronie sklepu internetowego poprzez
podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do
koszyka.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych
danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, w
innym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane ze względu na niemożność
dostarczenia towaru.

Zamówienia można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W
szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie
zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta,
umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje
Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych
kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez
Klienta i otrzymanego przez Sklep formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo
wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu
realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.

Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś przedsiębiorca
zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Formy płatności

Zapłata za zakupiony w Sklepie asortyment, według wyboru Klienta dokonanego na
formularzu zamówienia, następuje:

przelewem na numer konta bankowego SANTANDER BANK POLSKA S.A 41 1090
2590 0000 0001 4424 7668

płatnością PayU.

Dostawa

Zamówione artykuły zostaną dostarczane do Klienta wedle jego wyboru za pośrednictwem
firmy kurierskiej DHL. Klient może odebrać zamówiony towar w paczkomacie Inpost lub w
punkcie sprzedaży:
GARDENIA KOSMETYKA Sp. z.o.o
Wschodnia 9, 05-830 Szamoty

Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w
formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych
elementów zawartej umowy sprzedaży wraz z regulaminem i załącznikami.

Klient ma prawo wyboru – w granicach określonych treścią formularza zamówienia –
sposobu i firmy dokonującej dostawy. Dokonując wyboru jednocześnie godzi się na ceny
związane z wybranym sposobem i podmiotem dokonującym dostawę, które w tym wypadku
mogą być zróżnicowane.

Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia
zamówienia przez Klienta i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione
artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej celem dostarczenia do Klienta. Sklep nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania
błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne
występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie
teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a
które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości
itp.

Zwrot zamówienia – prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania
przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy, należy złożyć pisemne
oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać podpisane oświadczenie, przed upływem 14
dni.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki powinny zostać
zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

GARDENIA KOSMETYKA Sp. z.o.o
Wschodnia 9, 05-830 Szamoty

Pieniądze zwrócone zostaną klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego
numer powinien dołączyć do przesyłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od
daty przesłania sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Klient proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego
zawartością oraz kopię dowodu zakupu.

Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety
oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres
sprawdzenia.

Odstąpienie od umowy

Klientowi nie będącemu przedsiębiorcą przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za
pośrednictwem Sklepu w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Warunkiem
realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia
na piśmie.

Towar dostarczony do klienta należy odesłać na adres:
GARDENIA KOSMETYKA Sp. z.o.o
Wschodnia 9, 05-830 Szamoty

Zwrot

W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w
pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty
e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.

Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu lub
wysłana przekazem pocztowym.

Reklamacje
Adres reklamacyjny:
GARDENIA KOSMETYKA Sp. z.o.o
Wschodnia 9, 05-830 Szamoty

Postanowienia końcowe

Klient zaznaczając specjalny check-box wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie
swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także przekazanie swojego adresu
e-mail firmom zewnętrznym oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz firmy
zewnętrzne danych osobowych w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania
zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu (zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego
Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie
przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku
stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy
prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy
kierować na adres poczty elektronicznej [email protected]